Podmienky a pravidlá

Pred použitím Služby si pozorne prečítajte tieto Podmienky.

Prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Vstupom do Služby alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti pharmachip.com a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Islandu a iných krajín. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu pharmachip.com sa naše ochranné známky a obchodné oblečenie nesmú používať v spojení so žiadnym produktom alebo službou.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani neriadi pharmachip.com.

Pharmachip.com nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pharmachip.com nenesie zodpovednosť, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, alebo v súvislosti s ním, tovar alebo služby dostupné na takýchto stránkach alebo službách alebo prostredníctvom nich.

Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup, bez upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nie výlučne, vášho porušenia Podmienok.

Po ukončení okamžite zanikne vaše právo používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade pharmachip.com, ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo trestné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, údajov, používania, dobrého mena alebo iných nehmotné straty vyplývajúce z (i) vášho prístupu k Službe alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu k Službe alebo jej používania; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah tretej strany v rámci Služby; (iii) akýkoľvek obsah získaný zo Služby; a (iv) neoprávnený prístup, používanie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď sme boli upozornení na možnosť takýchto škôd,

Vylúčenie zodpovednosti

Používanie Služby je na vlastné riziko používateľa. Služba sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“. Služba sa poskytuje bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo spôsobu prevádzky.

Pharmachip.com, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a poskytovatelia licencií nezaručujú, že: a) Služba bude neprerušovaná, bezpečná alebo dostupná v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) prípadné chyby alebo nedostatky budú opravené; c) Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania Služby budú zodpovedať vašim potrebám.